Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Laboratoriumanalyse
Artikel 5 – Tarieven
Artikel 6 – Betaling
Artikel 7 – Klachtenregeling
Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillenregeling
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Artikel 10 – Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Rietgrachtkliniek zich tegenover een cliënt verbindt tot het verrichten van medische behandelingen of onderzoeken die rechtstreeks betrekking hebben op deze cliënt.
2. Cliënt: de persoon met wie de Rietgrachtkliniek een behandelovereenkomst sluit.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Rietgrachtkliniek
Vestigingsadres: Leidenweg 5, 6843 LA Arnhem
Telefoonnummer: 026-7850451
E-mailadres: info@rietgrachtkliniek.nl
AGB-code: 84025585
AGB-code praktijk: 84057575
BIG-registratienummer: 49062164501
KvK-nummer: 69873925

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Rietgrachtkliniek en op elke tot stand gekomen behandelovereenkomst tussen Rietgrachtkliniek en cliënt.
2. Voordat de behandelovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de behandelovereenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Rietgrachtkliniek zijn in te zien.

Artikel 4 – Laboratoriumanalyse

1. De Rietgrachtkliniek laat een laboratoriumanalyse uitvoeren door een gecertificeerd laboratorium waarmee zij een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten. Dit laboratorium verricht de laboratoriumanalyse naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de toepasselijke kwaliteitsnormen.

Artikel 5 – Tarieven

1. De tarieven van de door de Rietgrachtkliniek aangeboden producten en/of diensten worden kenbaar gemaakt via de website.
2. De Rietgrachtkliniek behoudt zich het recht om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om desgewenst voor aanvang van de geneeskundige behandeling na te gaan welk tarief van toepassing is.

Artikel 6 – Betaling

1. Behoudens uitzonderingen dient de cliënt de betaling van de factuur na de behandeling contant of met PIN te voldoen. Ingeval een uitzondering is gemaakt dient de cliënt zich aan de betalingsvoorwaarden te houden. De betaling dient dan binnen 14 dagen te geschieden op het rekeningnummer dat op de factuur is opgenomen.
2. Het staat de Rietgrachtkliniek en de cliënt vrij om een andere wijze van betaling overeen te komen.
3. Indien de cliënt in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding door een zorgverzekeraar, dan dient de cliënt de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.
4. Indien de cliënt de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, stuurt de Rietgrachtkliniek de cliënt een ingebrekestelling, in de vorm van een betalingsherinnering. De cliënt heeft de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering de factuur alsnog te voldoen. Voor deze betalingsherinnering is de cliënt administratiekosten verschuldigd van € 20,-.
5. Indien de cliënt binnen de in de betalingsherinnering gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:
a. alle openstaande vorderingen van de Rietgrachtkliniek op de cliënt worden, ondanks eventuele andersluidende afspraken, onmiddellijk opeisbaar.
b. voor rekening van de cliënt komen voorts alle door de Rietgrachtkliniek te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
c. de cliënt zal, na daartoe door de Rietgrachtkliniek te zijn aangemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten maximaal verschuldigd zijn: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, met een minimum van € 40,-.
d. ingeval van gerechtelijke interventie zijn naast de buitengerechtelijke kosten tevens de proceskosten voor rekening van de cliënt.
6. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling, heeft de Rietgrachtkliniek het recht de behandelovereenkomst op te schorten.

Artikel 7 – Klachtenregeling

1. De Rietgrachtkliniek beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Rietgrachtkliniek.
3. Bij de Rietgrachtkliniek ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de cliënt, binnen de termijn van 14 dagen, een bericht ontvangen van de Rietgrachtkliniek met een indicatie over wanneer de cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De cliënt dient de Rietgrachtkliniek in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op overeenkomsten tussen de Rietgrachtkliniek en de cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de cliënt en de Rietgrachtkliniek over de totstandkoming of de uitvoerding van de behandelovereenkomst kunnen zowel door de cliënt als door de Rietgrachtkliniek schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de klachten- en geschillencommissie waarbij de Rietgrachtkliniek is aangesloten (zie klachtenprocedure op de website).

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

1. De Rietgrachtkliniek zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de Rietgrachtkliniek verwacht kan worden. De Rietgrachtkliniek is echter nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het door cliënt aan de Rietgrachtkliniek verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Voorts vrijwaart cliënt de Rietgrachtkliniek voor vorderingen van derden wegens schade die op een of andere wijze hiervan het gevolg is.
2. De Rietgrachtkliniek zal alles doen wat in haar vermogen ligt om aan cliënt toebehorende, opgeslagen data, materiaal en/of gegevens te beveiligen, doch de Rietgrachtkliniek aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele verlies van deze data, materiaal en/of gegevens.
3. De Rietgrachtkliniek is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van niet-personeel.
4. De Rietgrachtkliniek is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die aan haar/hen voor, door of namens cliënt ter beschikking zijn gesteld. Dit geldt eveneens indien materialen of gegevens beschadigd raken of verloren gaan tijdens transport of verzending van materiaal of gegevens.
5. De Rietgrachtkliniek is niet aansprakelijk voor schade in verband met het niet nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming. Van een niet toerekenbare tekortkoming is onder meer sprake indien de Rietgrachtkliniek niet in staat is haar verplichtingen jegens cliënt na te komen als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming van derden van wiens hulp de Rietgrachtkliniek gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst, of als gevolg van een tekortkoming van leveranciers, koeriers, of post- en/of telecommunicatiediensten.
6. Iedere aansprakelijkheid van de Rietgrachtkliniek is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 10 – Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

1. Het staat de Rietgrachtkliniek te allen tijde vrij om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.rietgrachtkliniek.nl