Algemeen

De Rietgrachtkliniek respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, overeenkomstig de AVG.

Met deze tekst wil de Rietgrachtkliniek u inlichten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u klant van ons bent, u onze websites bezoekt of als u contact met ons zoekt. Ook leggen wij in dit privacyreglement uit waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken, wie toegang hebben tot uw gegevens en dat wij uw persoonsgegevens beperkt met derden delen.

De plichten van de Rietgrachtkliniek

De Rietgrachtkliniek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.

 • Uw gegevens worden gebruikt ten behoeve van:
  • goede zorgverlening;
  • laboratoriumanalyse;
  • verstrekken van de laboratoriumuitslag(en);
  • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
  • het behandelen van klachten en/of geschillen;

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers van de Rietgrachtkliniek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening (voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw persoonsgegevens worden na uw bezoek geanonimiseerd.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Rietgrachtkliniek en waar worden deze voor gebruikt

De Rietgrachtkliniek verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de volgende categorieën:

1. Producten en diensten

De persoonsgegevens die de Rietgrachtkliniek verzamelt kunnen per product of dienst verschillen en kunnen onder meer bestaan uit uw naam, geboortedatum, e-mailadres en/of telefoonnummer.

 • Een e-mailadres is noodzakelijk indien u gebruik wenst te maken van de online afsprakenmodule (OnlineAfspraken.nl*). Na het maken van een afspraak ontvangt u een afspraakbevestiging en een afspraakherinnering per mail, aangevuld met extra informatie over de afspraak. Ook kunt u, indien gewenst, de uitslag van de laboratoriumanalyse per mail ontvangen.
 • Een (achter)naam is niet strikt noodzakelijk. Bij het maken van een online afspraak kunt u ook alleen uw initialen of een schuilnaam invullen.
 • Een geboortedatum is noodzakelijk voor de laboratoriumanalyse.

De Rietgrachtkliniek legt niet meer persoonsgegevens vast dan noodzakelijk (dataminimalisatie).

*De Rietgrachtkliniek heeft met OnlineAfspraken.nl de vereiste contractuele en organisatorische afspraken gemaakt om te waarborgen dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

2. Communicatie

Via de website, e-mail of telefoon kunt u contact met ons zoeken en kunt u vragen stellen. Om uw vragen te beantwoorden gebruiken wij uw contactgegevens. Zodra uw vragen of het contact is afgehandeld worden uw gegevens verwijderd.

3. Digitale media

Er wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics of Cookies.

4. Sociale media en andere gegevens die u met ons deelt

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op sociale mediasites, kunnen bepaalde persoonsgegevens met de Rietgrachtkliniek worden gedeeld als u gebruik maakt van sociale media. Voor meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en het aanpassen van de door u ingestelde voorkeuren, raden we u aan om de website en het privacybeleid van de betreffende sociale media-aanbieder te raadplegen.

Bijzondere gegevens

De Rietgrachtkliniek verwerkt persoonsgegevens (medische gegevens) die gekwalificeerd worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’ volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien wij gegevens van uw eigen arts nodig hebben, dan vragen wij deze pas op in overleg met u en nadat wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen.

Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming beschikt u in het algemeen over de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de Rietgrachtkliniek hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (zo kunnen bijvoorbeeld medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts van de Rietgrachtkliniek aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën). Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

Voor de uitvoering van bepaalde diensten (laboratoriumanalyses) doet de Rietgrachtkliniek een beroep op gespecialiseerde dienstverleners. Met deze partijen wisselt de Rietgrachtkliniek persoonsgegevens uit, maar uitsluitend die gegevens die noodzakelijk zijn om de dienst of het product aan u te kunnen leveren of uit te voeren. Met deze derde partijen heeft de Rietgrachtkliniek een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken staan vermeld over de verwerking van uw persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.

Links

Onze website kan links bevatten naar omgevingen van derden. Als u deze links volgt, verlaat u onze beveiligde website. Dit privacyreglement is niet van toepassing op websites, apps of sociale media van derden. Het gebruik van deze websites, apps en sociale media zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor meer informatie over hoe deze derden met uw gegevens omgaan, raden we u aan om de privacystatements van deze derden te raadplegen (indien aanwezig). Maakt u gebruik van sociale media om gegevens met ons te delen of met ons te communiceren, zie dan ook paragraaf 4.

Wijzigingen

Dit privacyreglement kan worden gewijzigd. De actuele versie staat op onze website. Laatste versie: 24 mei 2018.

Indien u vragen heeft of uw rechten wilt uitoefenen, gelieve dit kenbaar te maken via info@rietgrachtkliniek.nl.